ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/6800
หนังสือลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ
ไฟล์
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524
  ระเบียบ นร. - ว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524 (ราชกิจจา)
  แบบสอบถามข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ