ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การจัดสรรเงินโบนัสจากกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเลยให้เป็นเงินบำเหน็จรางวัลให้แก่คณะกรรมการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.3/6066
หนังสือลงวันที่ 23 เมษายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายปิติภณ โพธิ์ใต้
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ