ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ตอบรับการส่งแฟ้มประวัติและกพ.7ข้าราชการ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.006/21615
หนังสือลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดนรารธิวาส
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ