ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขออนุญาตใช้วัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์ในทางราชการ และขอจำหน่ายสิ่งปลูกสร้างออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/5756
หนังสือลงวันที่ 18 เมษายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ธนารักษ์พื้นที่เลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  ว 3981 การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น