ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเปลี่ยนแปลงตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษใหม่
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.5/5619
หนังสือลงวันที่ 11 เมษายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ
ไฟล์
  เลื่อขั้นเงินเดือน นายธยศ ชามะรัตน์