ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยสำหรับรอบการประเมินครั้งที่ 1/2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.5/5616
หนังสือลงวันที่ 11 เมษายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ