ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การโอนจัดสรรเงินงบกลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.5/5531
หนังสือลงวันที่ 10 เมษายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายอำเภอเมืองเลย นายอำเภอวังสะพุง นายอำเภอเชียงคาน นายอำเภอนาด้วง นายอำเภอผาขาว นายอำเภอภูกระดึง นายอำเภอหนองหิน และนายกเทศมนตรีเมืองเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ