ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเชิญประชุม
ทะเบียนหนังสือ ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/5325
หนังสือลงวันที่ 4 เมษายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย
ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผาขาว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
หมายเหตุ
ไฟล์
  img-181126181518
  img-181126142558