ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การอนุมัติโครงการและงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (งบพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ) จังหวัดเลย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/21546
หนังสือลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง พาณิชย์จังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ