ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/5101
หนังสือลงวันที่ 2 เมษายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผจก. บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
หมายเหตุ
ไฟล์
  ลย 0023.5_ว 6076 ลว 12 พฤศจิกายน 2561