ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: พนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ
ทะเบียนหนังสือ ลย52001/657
หนังสือลงวันที่ 13 มกราคม 2564
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2564
ผู้ส่งหนังสือ สำนักงานเทศบาลเมืองเลย
ส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ( ประธาน ก.ท.จ. เลย )
หมายเหตุ
ไฟล์
  112 20012564