ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขชายแดน
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.007/4932
หนังสือลงวันที่ 30 มีนาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง เจ้าแขวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ