ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเชิญประชุม
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.007/4930
หนังสือลงวันที่ 29 มีนาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง เจ้าแขวงไชยะบุรี ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
หมายเหตุ
ไฟล์
  img-181106123300