ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งคืนหลักประกันสัญญา
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.3/4924
หนังสือลงวันที่ 29 มีนาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผจก.หจก.เพชรพันล้านคอนสตรัคชั่น
หมายเหตุ
ไฟล์
  ลย0018.1_ว5899ลว.5พ.ย.61เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่