ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งคืนหลักประกันสัญญา
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/4835
หนังสือลงวันที่ 28 มีนาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผจก.บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
หมายเหตุ
ไฟล์
  รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี