ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอรับการสนับสนุนเอกสารรับรองความพิการ
ทะเบียนหนังสือ ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/4684
หนังสือลงวันที่ 26 มีนาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย
ส่งถึง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
หมายเหตุ
ไฟล์
  ว 3260 12102561