ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: รายงานผลการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดเลย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0018.3/4650
หนังสือลงวันที่ 23 มีนาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง อธิบดีกรมการปกครอง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ