ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาการลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศครั้งที่ 1ปีงบประมาณ 2561
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.006/4641
หนังสือลงวันที่ 23 มีนาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลสาธารณสุขระดับจังหวัด
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ