ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: เบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 ทต.ศรีสงคราม
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.5/4599
หนังสือลงวันที่ 22 มีนาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายอำเภอวังสะพุง
หมายเหตุ
ไฟล์
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเลย ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
  รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเลย เดือน สิงหาคม 2561 วันที่ 29 สิงหาคม 2561