ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/4486
หนังสือลงวันที่ 21 มีนาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผจก.หจก.เอสศิริ ซัพพลาย
หมายเหตุ
ไฟล์
  5461
  ปฏิทิน การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จังหวัดเลย1-62