ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งเรื่องการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.2/18465
หนังสือลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการฯ
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ