ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 7 โครงการ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0006/4342
หนังสือลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผอ.กปพ.สปกษ.
หมายเหตุ
ไฟล์
  doc01852020181008150633