ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: รายงานผลการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.2/18246
หนังสือลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ประธานอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวินัยและให้ออกจากราชการ
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ