ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: เชิญประชุมชี้แจงแนวทางและติดตามการดำเนินโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/17931
หนังสือลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง คลังจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ