ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญิติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.2/16823
หนังสือลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง เลขานุการคณะกรรมการข้อมุลข่าวสารของราชการ
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ