ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การอุทธรณ์และการ้องทุกข์ของพนักงานส่วนตำบล
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.2/4186
หนังสือลงวันที่ 15 มีนาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ