ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การบรรจุแต่งตั้งผุู้สอบแข่งขันได้
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.2/16460
หนังสือลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมัน
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ