ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความอนุเคราะหฺตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์
ทะเบียนหนังสือ ลย52006/16346
หนังสือลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง พาณิชย์จังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ