ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: รายงานผลการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติกรณีครูผุ้ดูแลเด็กที่สั่งให้ออกจากราชการ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.2/16203
หนังสือลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง เลขานุการ ก.จ. ก.ท. ก.อบต
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ