ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: เบิกเงินงบกลาง ปีงบประมาณ 2560 (เงินกัน)รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นฯ Matching Fund โครงการขุดลอกสระหนองแดง พร้อมปรับแต่งคันดิน หมู่ที่ 8 บ้านโนนสว่าง อบต.นามาลา อำเภอนาแห้ว
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.5/4091
หนังสือลงวันที่ 13 มีนาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายอำเภอนาแห้ว
หมายเหตุ
ไฟล์
  ประชาสัมพันธ์โรคพิสุนัขบ้า