ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ 2561 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.3/15025
หนังสือลงวันที่ 23 กันยายน 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ