ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแปรรูปการผลิต (ยางพารา) ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/14805
หนังสือลงวันที่ 18 กันยายน 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเล
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ