ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอส่งผลงานทางวิชาการข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2563
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.2/13538
หนังสือลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง เลขานุการ ก.จ. ก.ท. ก.อบต
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ