ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอสำเนาใบเบิกค่าเช่าชื้อบ้านพักอาศัยฯ
ทะเบียนหนังสือ ลย52006/13363
หนังสือลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ นางวาสนา จิรนาท
ส่งถึง นายสุพันธ์ บุตรปาน
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ