ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แจ้งผลการพิจารณาและขอให้ไปทำสัญญาจ้าง
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/3792
หนังสือลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นางสาวทองแต่ง ทะสุวรรณ
หมายเหตุ
ไฟล์
  CCF07092561_0002