ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสาร
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/3780
หนังสือลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเรือ
หมายเหตุ
ไฟล์
  หนังสือแจ้งเวียน
  คำสั่งจังหวัดเลย
  กำหนดการ