ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: โอนเงินงบกลางฯ ปีงบประมาณ 2560 (เงินกัน) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาแม่คูณ ม.7 อบต.นามาลา
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.5/3764
หนังสือลงวันที่ 8 มีนาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายอำเภอนาแห้ว
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ