ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: โอนเงินงบกลางฯ ปีงบประมาณ 2560 (เงินกัน) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายน้ำตับ ม.7 อบต.นามาลา
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.5/3763
หนังสือลงวันที่ 8 มีนาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายอำเภอนาแห้ว
หมายเหตุ
ไฟล์
  การประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2563)
  แบบตอบรับ
  กำหนดการ