ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.5/12315
หนังสือลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายอำเภอเมืองเลย นายอำเภอท่าลี่ นายอำเภอนาด้วง นายอำเภอภูเรือ นายอำเภอหนองหิน นายกเทศมนตรีเมืองเลย และนายกเทศมนตรีเมืองวังสัพุง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ