ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: มติที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนฯ ครั้งที่ 3/2563
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/11983
หนังสือลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ