ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/11970
หนังสือลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ประธานคณะกรรมมาธิการวิสามัญพิจารณร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สภาผู้แทนราษฎร
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ