ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การตรวจสอบและกำหนดมาตรการควบคุมการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.6/11812
หนังสือลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ