ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: อนุมัติงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (งบพัฒนาจังหวัด) โครงการเพิ่มขีดความสมรรถนะการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดเลย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/3684
หนังสือลงวันที่ 8 มีนาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ปลัดจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ