ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเชิญประชุม
ทะเบียนหนังสือ ลย52006/11592
หนังสือลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
ส่งถึง ประธานสภาเทศบาลเมืองเลย/รองประธานสภาเทศบาลเมืองเลย/เลขานุการสภาเทศบาลเมืองเลย/สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเลย ทุกท่าน
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ