ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แนวทางการบันทึกและการรายงานข้อมูลในระบบ eMENSCR ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/11196
หนังสือลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ