ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๙
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.2/21377
หนังสือลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกเทศมนตรีเมืองเลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  0011-ว 9039
  ระเบียบวาระการประชุม
  หนังสือมอบอำนาจ