ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการฯ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.5/10482
หนังสือลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายอำเภอนาแห้ว
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ