ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: หารือแนวทางการขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อบ้านพักอาศัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.5/10354
หนังสือลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายกเทศมนตรีเมืองเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ