ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบพัฒนากลุ่มจังหวัด)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/10003
หนังสือลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ