ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การโอนเงินงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/10002
หนังสือลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ